ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 500 KW

                                      Βήματα υλοποίησης αδειοδότησης

Για όλα τα έργα έως 1 ΜW τα βασικά βήματα της υλοποίησης του έργου είναι τα εξής:

 • Εύρεση κατάλληλου γεωτεμαχίου, με σκοπό το χαμηλό κόστος των όρων σύνδεσης.
 • Διαπραγμάτευση με ιδιοκτήτη και υπογραφή μισθωτηρίου.
 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (τοπογραφικό, δασαρχείο, αρχαιολογία, διάφορες εγκρίσεις, ΠΠΔ, κ.τ.λ.) που απαιτούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλεκτρολογική μελέτη, χωροθέτηση και ολοκλήρωση φακέλου.
 • Κατάθεση φακέλου στο ΔΕΔΔΗΕ (παράβολο 1,000€).
 • Έκδοση όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Κατάθεση εγγυητικής στον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Πληρωμή όρων σύνδεσης.
 • Υπογραφή σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Αίτηση στη ΔΑΠΕΕΠ.
 • Υπογραφή σύμβασης με ΔΑΠΕΕΠ.
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Σχετικά με την ανάπτυξη των αδειών για τα ΦΒ, ο κάθε επενδυτής μπορεί να υλοποιήσει έως 2 έργα 500 kW εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας της ΡΑΕ ή περισσότερα έργα συμμετέχοντας όμως στην ανταγωνιστική διαδικασία.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες, μπορούν να κατασκευάσουν έως 18 MW. Τα έργα των κοινοτήτων που είναι έως 1 MW δεν συμμετέχουν στην ανταγωνιστική διαδιασία της ΡΑΕ.

Επενδυτές με έργα <500 kWp που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από 1.1.2020 (αμείβονται δηλαδή με βάση τη μεσοσταθμική τιμή προηγούμενων διαγωνισμών)

Ταρίφες σύνδεσης νέων έργων εκτός δημοπρασιών

1,05*μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία.

Ο τελευταίος διαγωνισμός  για φωτοβολταϊκά διενεργήθηκε στις 12.12.2019. Η μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς από τις 3 προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες πριν την τελευταία ήταν 66,95 €/MWh, άρα η Τιμή Αναφοράς θα είναι 1,05*66,95=70,3 €/MWh.

Η τιμή αυτή ισχύει μέχρι τη διενέργεια νέου διαγωνισμού το 2020. Μετά, διαμορφώνεται στα 65,74 €/MWh.

Ενεργειακές Κοινότητες (για έργα ≤1MW) και κατ’ επάγγελμα αγρότες (για έργα <500 kW)

Έργα που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν.4206/2019 (9.3.2019) – “Κατηγορία 30”

1,1*μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φωτοβολταϊκών σταθμών, ή αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία.

Ο τελευταίος διαγωνισμός  για φωτοβολταϊκά διενεργήθηκε στις 12.12.2019. Η μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς από τις 3 προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες πριν την τελευταία ήταν 66,95 €/MWh, άρα η Τιμή Αναφοράς θα είναι 1,1*66,95=73,64 €/MWh.

Η τιμή αυτή ισχύει μέχρι τη διενέργεια νέου διαγωνισμού το 2020. Μετά, διαμορφώνεται στα 68,87 €/MWh.

# Υποβολή αίτησης σε ενεργειακή κοινότητα

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Προγράμματος “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων”, δράση που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Με τη συγκεκριμένη Δράση ενισχύεται η ίδρυση και λειτουργία  Ενεργειακών Κοινοτήτων δίνοντας τη δυνατότητα και παρέχοντας δυναµική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ βαθμού), καθώς και σε άλλα νοµικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο:

-στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τοµέα,

-στην αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας,

-στην προαγωγής της ενεργειακής αειφορίας,

-στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ενέργειας,

-στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήµους,

-στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

 Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται Ενεργειακές Κοινότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4513/2018.

Κάθε Ενεργειακή Κοινότητα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης υποβάλλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης.

  Leave a Reply